เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมประชุมภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (FF66) พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น