ได้เข้าร่วมโครงการ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดําเนินโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและ การเรียนการสอนคณะครุศาสตร์” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีความรู้ ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างเชื่อมโยงกัน สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ต่อการทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

 

ความคิดเห็น