เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ท่านอธิการบดีผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมรับฟังการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง แนวทางการดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อมุ่งสู่การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยมีท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา เข้าร่วมพร้อมทั้งอภิปรายร่วมกับตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4  ภาค ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น