เข้าร่วมอบรมและทบทวนแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา เวลา 13.00 – 16.00 น.

ความคิดเห็น