วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู” ในระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรวจี สุรเวชสุนทร จากคุรุสภา มาเป็นผู้ให้ความรู้ในวันนี้

ความคิดเห็น