วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เข้าร่วมอบรมการทำระบบ ERP จัดทำงบประมาณโครงการต่างๆ ในระบบ ERP ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น