เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ความคิดเห็น