วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. อบรมเรื่องสร้างสังคมลดขยะ ร่วมจัดการขยะต้นทางด้วยตนเอง

สิ่งที่ได้รับคือ

ความรู้การจัดการขยะ และวิธีการจัดการขยะด้วยตนเอง

 

ความคิดเห็น