วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่อาจารย์คุมแถวบัณฑิต แถวที่ A๖-B๖ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของบัณฑิต ตรวจเช็คชื่อของบัณฑิต ก่อนเข้าหอประชุม ภาระกิจผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

ความคิดเห็น