ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 🧑‍🎓👩‍🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่าง วันที่ 15 -18 กันยายน 2565

 

ความคิดเห็น