27 พฤษภาคม 2565 (13.00-15.00 น.) : อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการทรัพยากร(ERP)ส่วนการเขียนแผนงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ (อบรมออนไลน์ ผ่านโปแกรม Microsoft Team)

ความคิดเห็น