25 สิงหาคม 2565 : รับการตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ จาก พล.อ. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม และคณะ
ณ ศาลาอเนกประสงค์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น