วันที่ 12 กันยายน 2565 Conference Case ที่โรงพยาบาลละหานทราย

วันที่ 13 กันยายน 2565 Conference Case ที่โรงพยาบาลสตึก

กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ TQF ทุกด้านของนักศึกษา

ความคิดเห็น