วิทยากรอบรม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแคปหมู และน้ำพริกปลาย่างสมุนไพร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น