วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 เป็นวิทยากรโครงการอบรมโปรแกรม The Geometer ‘s Sketchpad (GSP) ให้นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้ได้รับความรู้พื้นฐานโปรแกรม The Geometer ‘s Sketchpad (GSP) และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ได้

ความคิดเห็น