โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รี่และผลิตภัณฑ์ขนมสาหร่ายมัลเบอร์รี่  

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ 5 บ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 

   

ความคิดเห็น