ด้วยสำนักมาตราฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการเขียน มคอ.7 เพื่อที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปใช้ในการเขียน มคอ.7 ในแต่ละองค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สำหรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

ความคิดเห็น