วิทยากรอบรมเรื่อง การแปรรูปปูหอมแดง ชาหอมแดง และผงผักชี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 กันยายน 2565

ความคิดเห็น