วิทยากรอบรมเรื่อง การแปรรูปปูนาอบกรอบสามรส ปูนาผง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบล.ปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565

ความคิดเห็น