วิทยากรอบรมการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปดักแด้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  อำเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

 

ความคิดเห็น