รับการตรวจ ประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อาจารย์สมภพ กาญจนะ  หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชา  รับการตรวจ ประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รอบการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 04 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 513 โดยรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-2019 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา รูปแบบพิชญพิจารย์ใช้ระบบการประเมินในรูปแบบการประเมินออนไลน์โดยใช้โปรแกรม google meet

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการรับการประเมินในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอต่อหลักสูตรที่รับการประเมิน เพื่อหลักสูตรได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำเล่มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของกรรกมาร และรายงานผลการประเมิน ในระบบ CHE QA Online ต่อไป

ผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2564 ได้ผลคะแนน 3.76 คะแนน

คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ

ภาพกิจกรรมการประเมิน

ความคิดเห็น