การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ปีแรก)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ปริญญาโท) คะแนน 3.09
ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง

ความคิดเห็น