นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมโครงการอบรมการผลิตหนังสั้นเพื่อเข้าร่วมประกวดนโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 4”

ความคิดเห็น