วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 ได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จ. บุรีรัมย์

ความคิดเห็น