ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมด้านจิตวิทยาคาบ Homeroom Zoom ใจ เรื่อง “การเห็นคุณค่าในตนเอง” ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดขึ้นโดยกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร

ความคิดเห็น