วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฐมนิเทศและให้แนวคิดนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัย์ ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในสังกัดของสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 11 แห่ง โดยมีอาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเข้าร่วมปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติประกอบรายวิชา 2 รายวิชา โดยกำหนดการฝึกปฏิบัติจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 23 กันยายน 2565 และกล่าวขอบคุณแหล่งฝึกที่ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติในรายวิชาการฝึกปฏิบัติให้บริการปฐมภูมิและรายวิชาการฝึกปฏิบัติวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน โดยทุกแหล่งยินดีรับนักศึกษาและจะฝึกเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้กำหนดไว้

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ความคิดเห็น