ลงพื้นที่ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจักสานเพื่อทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น