การพัฒนาศักยภาพครูประจำการให้เป็นครูมืออาชีพ  ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์”  มีวัตถุประสงค์ ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  มีความต้องการให้นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  26  โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ครู และบุคลากรทางการศึกษา   80  คน  และนักเรียน 1,059 คน  รวมทั้งสิ้น  1,139  คน ซึ่งทำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน  8 แผนการจัดการเรียนรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน  8 แผนการจัดการเรียนรู้  และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จำนวน  3 แผนการจัดการเรียนรู้

ผลการศึกษาพบว่า  การเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพิ่มขึ้นมากที่สุด   ในด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   โดยมีค่าเฉลี่ย  4.56  รองลงมาในด้านด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   และในด้านความรู้  มีค่ามากที่สุด  ค่าเฉลี่ย  4.56   และ 4.54  ตามลำดับ    การเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เพิ่มขึ้นมาก  ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้   และในด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีค่าเฉลี่ย  4.37  และ4.39    ตามลำดับ

ตัวอย่าง  ผลงานการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอน  SREM  ในสถานศึกษา

 

 

ไฟล์แนบ

pdf รายงานการวิจัย

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 116 ครั้ง

pdf แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

ขนาดไฟล์ 253 KB | จำนวนดาวน์โหลด 308 ครั้ง

pdf แผนการเรียนรู้สะเต็ม เรื่องความเร็วและอัตราเร็ว

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1742 ครั้ง

pdf แผนจัดการเรียนรู้ STEM

ขนาดไฟล์ 290 KB | จำนวนดาวน์โหลด 769 ครั้ง

pdf แผนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา โรงเรียนนางรอง

ขนาดไฟล์ 119 KB | จำนวนดาวน์โหลด 252 ครั้ง

ความคิดเห็น