ลงพื้นที่ ตำบบกู่สวนแตง    พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตม่าน”กกกู่” ด้วยกระบวนการเคลือบสารนาโนเทคโนโลยี เพิ่มความคงทนป้องกันเชื้อราให้กับผลิตภัณฑ์ พื้นที่รับผิดชอบคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
     

ความคิดเห็น