สมาชิกกลุ่มของตำบลหนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก BCG

ความคิดเห็น