นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น