เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศและผู้ปฏิบัติงาน ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น