ร่วมการอบรมหลักสูตรร่วมเรียนรู้หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น