การอบรมร่วมเรียนรู้

หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”

ระหว่างวันที่ 20 -22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น