คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยปราชญ์ อสม. จนท.อบต. สำรวจพรรณไม้ สมุนไพร และสิ่งมีชีวิต ของป่าชุมชนหนองดุม ต.เมืองแก อ.สตึก

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น