โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย  สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ   ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาการบริหารการศึกษาและดนตรีศึกษา ป.เอกและป.โท 

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.00 – 15.30 น.

ความคิดเห็น