เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG  ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)

 

ความคิดเห็น