อาจารย์ชนินาถ ทิพย์อักษร, อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ, อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี, อาจารย์รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, นาวสาวสุภาวดี แก้วคำภา และนายณัฐวุฒิ เดชกุลรัมย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการทำงานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการนำเสนอในภาคบรรยายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความคิดเห็น