อบรมนักศึกษาเพื่อสำรวจพรรณไม้และหมู่บ้าน ในโครงการ อพสธ. ประจำปี 2565

มีนักศึกษาจากสาขาภูมิสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

 

ความคิดเห็น