อบรมหัวข้อ “การสร้างคอนเท้นต์ให้ทัชใจผู้ติดตาม” ภายใต้การทดลองใช้หลักสูตรระสั้น “หลักสูตรภาษาและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ”  สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ ๒๓ เมษายน 2565

เกียรติบัตรการเข้าอบรม

ความคิดเห็น