อบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
เพื่ออบรมการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
28 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น