วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ทีมงาน ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน U2T ประจำตำบล

ความคิดเห็น