วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG ของตำบลสะแกซำ ณ ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษา อาคาร 14

ความคิดเห็น