โครงการทำบุญงานวันเกิด ปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ อาคาร 15 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น