วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้ดำเนินการถ่ายทอดการเขียน LLO รายวิชาให้กับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ความคิดเห็น