พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา ๐๗.๓๐ น.
รอบที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
งานครูคือการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์…
“งานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญ เพราะเท่ากับเป็นการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์เยาวชนในปัจจุบันเป็นเยาวชนที่อุดมไปด้วยพลังกายพลังใจ
และพลังอยากรู้อยากเห็นอยากเปลี่ยนแปลง หากเขาได้รับการอบรมกล่อมเกลาที่ถูกทาง เขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง
ส่งเสริมให้ประเทศชาติรุ่งเรืองและมั่งคั่งยิ่ง”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๖

ความคิดเห็น