ด้วยสํานักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา ศักยภาพด้านการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) สําหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2564” ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (ชั้น 15) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น