ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 กิจกรรมคาบ Home Room เวลา 13:00-13:50 น. พบนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ร่วมกับ อาจารย์จันสุดา บุญตรี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียน การใช้ชีวิตต่างๆ เป็นการเปิดใจสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น