📣โครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์การประกวด ดังนี้
กติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการ
๑. เนื้อหาที่ปรากฏในสติ๊กเกอร์ต้องมี ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นองค์ประกอบ
๒. สติ๊กเกอร์ต้องมีองค์ประกอบของรูป สัญลักษณ์ หรือแบบอักษรไทย หรือ อังกฤษ    
ผู้เข้าประกวดอาจทำการออกแบบเอง หรือเลือกใช้อักษรที่มีอยู่ก็ได้
๓. แบบสติ๊กเกอร์ที่ส่งประกวดต้องแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบที่น่าสนใจจดจำ
ง่าย สื่อสารการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน
๔. สติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดมีขนาด กว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว
๕. ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น
๖. เนื้อหาการออกแบบต้องเกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ ,ไฟฟ้า,น้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง
๗. ผลงาน จะต้องไม่คัดลอก ลอกเลียนจากผลงานของผู้อื่น  
✅ส่งใบสมัคร รวบรวมส่งผลงานได้ที่ หัวหน้าห้อง , อาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ห้อง งานอนุรักษ์พลังงาน กองอาคารสถานที่และบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พร้อมผลงานตัวจริงและผลงานในรูปแบบไฟล์ ( .PSD, .JPEG) ลงใน DVD ,CD หรือ USB Flash Drive
พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

*📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายคชาธร วงศ์นิมิตร โทร 083-6833338 ผู้ดูแลโครงการประกวด*

✅ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศผลรางวัลในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ความคิดเห็น