พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น